Aiguafreda

Espai salvat pel Pla Director Urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí (o Pla Director Urbanístic de la Costa Brava).

L’article 39 de la Normativa d’aquest PDU estableix la desclassificació del sòl i l’atorgament d’un règim de protecció especial.

Vista àrea Aiguafreda

Localització

Begur

Risc i impactes

Amb el planejament urbanístic de Begur aprovat l’any 2003 l’àrea d’Aiguafreda estava classificada com a sòl urbà i era possible la implantació de 265 habitatges i 3 hotels amb un sostre de 145.564 m2 amb afectació a 71 Ha de sòl forestal amb terrenys amb pendents superiors al 20%.

Com defensem aquest espai?

Hem fet al·legacions en contra de la modificació puntual del POUM de Begur i sol·licitant la desclassificació del sòl davant de l’Ajuntament de Begur.

Fent al·legacions en tràmit d’informació pública del Pla Director, s’ha requerit i aconseguit que el Pla incorporés els Polígons d’Actuació d’Aiguafreda entre els sòls no sostenibles revisats i desclassificats, en afectar sòl forestal (2021).

El 2022 s’inicia una nova campanya de defensa als tribunals, per fer front al recurs contra el PDU presentat per la promotora Comercial Cap sa Sal S.L. i que pretén deixar sense efecte la salvaguarda d’Aiguafreda.

Pressupost

Les al·legacions presentades van tenir un cost de 3.600 € que ja han estat recaptats gràcies a l’ajuda inestimable de molta gent.
La defensa d’Aiguafreda davant el recurs d’impugnació del Pla Director tindrà un cost aproximat de 6.000 € a assolir mitjançant donacions.

Aiguafreda
Vista àrea Aiguafreda