El Macroxalet del Golfet

Dalt d’un penya-segat, sobre una cala idíl·lica, sobresurt un macroxalet de 4 plantes en  sòl no urbanitzable d’especial protecció en una pineda propera al Golfet de Calella de Palafrugell.

Aquesta edificació de 1004m2, situada a tocar de l’Espai d’Interès Natural de Cap Roig està en una pendent superior al 30% i multiplica per 4 el sostre edificat d’un antic xalet, que tenia 200m2, prèvia tramitació d’un Pla de millora urbana.

L’oposició en via judicial ha estat determinant. A principis de 2023 el TSJC ha sentenciat l’anul·lació de 3 llicències d’obres del macroxalet, que impliquen enderrocs parcials, i el reinici de la tramitació de l’avaluació d’impacte paisatgístic per manca de l’estudi preceptiu. 

Última actualització: Setembre 2023

Entitat impulsora

Salvem el Golfet

Localització

Calella de Palafrugell

Risc i impactes

La imatge d’aquesta desmesurada edificació d’estil totalment urbà, desnaturalitza, desfigura i trenca la línea del paisatge; és una flagrant agressió a la singularitat de l’entorn i produeix un fort impacte des del mar i des dels accessos a la cala del Golfet.

Per poder sostenir aquest macroxalet s’han construït dos murs que infringeixen la normativa urbanística ja que la seva alçada és superior als 1,5 m. A més, s’hi han instal·lat fins a 7 terrasses amb grans pedres per dissimular l’agressió que suposa i per tapar el lateral i la part frontal de la construcció.

No existeix un estudi geotècnic complert d’anàlisi de les condicions del penya-segat i la influència de l’obra sobre la seva inestabilitat. 

La construcció vulnera els criteris d’adaptació topogràfica del Pla de millora urbana i altera la cota natural del terreny.

No existeix Estudi d’Impacte ambiental i Integració paisatgística ni s’ajusta al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal ni en el nombre de plantes permès ni en l’alçada, entre altres

Afegint per últim, que un altre risc sigui l'efecte d'atracció a la zona per més possibles construccions. 

Com defensem aquest espai?

Davant la terrible afectació al paisatge, la població local s'organitza i el 2016 es constitueix l’associació Salvem el Golfet.

Es realitzà la presentació de denúncia urbanística a l’Ajuntament de Palafrugell amb més de 2.000 signatures.

Més tard té lloc una visita i presentació de queixa al Síndic de Greuges

El 2017 comença el procés judicial amb interposició de recurs contenciós administratiu al Jutjat de Girona i denúncia a la Fiscalia provincial de Girona.

La via judicial es combina a denúncia als mitjans de comunicació i presència al carrer per mobilitzar la població palafrugellenca.

A principis de 2023 el TSJC sentencia l’anul·lació de 3 llicències d’obres del macroxalet, que impliquen enderrocs parcials de murs de contenció i perimetrals, així com la il·legalitat de la llicència per a la resta de l’edificació. També dictamina el reinici del tràmit d’avaluació de l’impacte paisatgístic per manca de l’estudi preceptiu. Actualment, el cas es troba recorregut davant del Tribunal Suprem.

 

Pressupost

6.700€ per costejar les despeses judicials del recurs davant del Tribunal Suprem.

MACROXALET GOLFET DESTACADA (2)OK
MACROXALET GOLFET DESTACADA (3)OK