Els Jonquers

El desfasat Pla General de 1986 preveu construir un nou Vial d’accés Nord travessant els arrossars existents que delimiten la Reserva Natural Parcial de les Basses d’en Coll de gran importància i fragilitat ecològica. Vial que connectaria amb el fals sòl urbà dels Jonquers, afectant 10.184 m2 d’arrossars, pinedes inundables i zones humides que pertanyen a l’estany de Vernegar. L’ajuntament preveu edificar-hi 5.603 m2 de sostre en alçada i eliminar el centre d’informació i l’accés a les Basses.

Les al·legacions presentades han portat a la paralització de l’expedient per part del Departament d’Acció Climàtica i el reinici de la tramitació, incloent la presentació d’un estudi d’impacte ambiental complet.

Última actualització: Setembre 2023

Zona amenaçada els Jonquers de Pals

Localització

Pals

Risc i impactes

La zona és inundable d'interès ecològic, agrari, paisatgístic i natural amb gran quantitat d’amfibis, crustacis, avifauna, petits mamífers, ictiofauna i vegetació d’espècies helofítiques, hàbitat important per a la nidificació d'aus escasses a nivell europeu i peninsular. Al POUM aprovat inicialment per l'Ajuntament el 2015 s'amplia l'àrea a 11.819 m2 i l'edificabilitat de gran impacte sobre les Basses: 9.402m2 construïts dels quals 4.701m2 hotelers, 3.761m2 residencials, 940m2 comercials i un gran aparcament de 2.417m2.

Com defensem aquest espai?

Recentment l'ajuntament ha anunciat que encarrega l'estudi per començar el projecte del vial d'accés Nord que travessa arrossars i en part ocupa una zona de la Reserva Natural Parcial de les Basses d'en Coll, i recentment s'hi han abocat terres i runa a una zona inundable dels Jonquers. 

Les al·legacions presentades han portat a la paralització de l’expedient per part del Departament d’Acció Climàtica i el reinici de la tramitació, incloent la presentació d’un estudi d’impacte ambiental complet. Això obligarà a una avaluació molt més exhaustiva dels riscos d’atropellament per a fauna en perill d’extinció com per exemple el turó europeu i la tortuga d’estany. L’ACA també ha emès informe desfavorable segons el qual  "no es pot admetre la traça del vial proposat intercepta la massa d'aigua dels aiguamolls i les Basses d'en Coll". Si l’Ajuntament manté la intenció de presentar el projecte, haurà  de definir alternatives de traçat, mesures exhaustives de mitigació i correcció d’impactes, i avaluar també si la connexió és necessària per alleugerir el trànsit de la carretera existent.

És necessari conscienciar i mobilitzar-nos i aturar aquest devastador planejament presentant al·legacions i recursos i demanant l'adquisició dels Jonquers per part del Conservatori del Litoral.

Pressupost

Les mobilitzacions, sensibilització i divulgació dels valors naturals, ambientals, faunístics, geològics i florístics de la Platja de Pals es fan gràcies al treball incansable de molts voluntaris, però per la defensa jurídica necessitem la teva ajuda. Tenim previst presentar un recurs contra el planejament devastador als sectors urbanitzables a la Platja de Pals que permetrà la destrucció d'aquests hàbitats forestals dunars i arrossars amb un pressupost de 12.400 euros* i sense la teva ajuda serà impossible.

*Aquest pressupost pot ser que vagi junt amb el recurs contra la resta de sectors o pot ser que s'hagi d'iniciar abans de forma independent.

Zona amenaçada els Jonquers de Pals 1
Zona amenaçada els Jonquers de Pals 2