Muntanya de Sant Sebastià

Pel que fa a la parcel·la Z-1 situada a la zona a33Z de 8.667m2 tocant als carrers Panamà i Bolívia, amb llicència de 14 de Gener de 2014 autoritzant 17 habitatges unifamiliars, la seva classificació com a sòl urbà (fitxes del mapa urbanístic de Catalunya) no s’ajusta a la realitat en no comptar amb cap servei urbanístic, estar coberts per bosc, comptar amb pendents superiors al 20%.

Per tal d’acreditar que les pendents superen el 20% mesurades entre perpendiculars de corbes de nivell, s’acompanya un Plànol amb mesuraments efectuats per l’Arquitecte , dels que resulta els següents pendents en les diverses seccions mesurades: 34’7%, 28’5%, 29%, 26%, 20’4%. A més llinda amb el GR92 ( camí de ronda) i tenir valors naturals i paisatgístics.

Zona amenaçada Muntanya de Sant Sebastià

Entitat impulsora

SOS Palafrugell

Localització

Palafrugell

Risc i impactes

Una zona de bosc a primera línia de mar, si no es modifica el planejament,  està en risc imminent de desaparèixer i convertir-se en una nova zona urbanitzada. Actualment sembla que la llicència municipal està caducada i per tant, seria un bon moment per desclassificar, perquè no suposaria indemnitzacions tenint en compte que els promotors estan molt interessats a renovar-la.

Com defensem aquest espai?

Demanant desclassificar aquests terrenys i impedir la seva transformació, urbanització i edificació. Davant les diferents administracions, especialment davant de l’Ajuntament de Palafrugell.

Pressupost

Seran necessaris 2000 € per poder dur a terme les al·legacions.

Zona amenaçada Muntanya de Sant Sebastià 1
Zona amenaçada Muntanya de Sant Sebastià 2