Política de protecció de dades

Aquesta és la política de protecció de dades de la Federació SOS Costa Brava. Fa referència a les dades que tracta en l’exercici de les seves activitats donant compliment al Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és la Federació SOS Costa Brava (en endavant la Federació), amb CIF G42971580, domicili al Carrer del Progrés, 15 de Palafrugell (CP 17200), telèfon (+34 634 360 489), adreça electrònica hola@soscostabrava.cat i lloc web www.soscostabrava.cat.

Figura inscrita al Registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya, amb número d’inscripció 843.

Amb quina finalitat tractem les dades?

A la Federació tractem les dades personals per a les següents finalitats.

Contacte. Atendre les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà de correu electrònic, formularis de contacte de la nostra pàgina web i telefònicament. Els utilitzem únicament per aquesta finalitat.

Gestió de socis. Es tracten dades de les persones representants de les entitats que s’associen a la Federació amb finalitats de portar un registre d’entitats federades, d’elaboració del directori, organització interna, cobrament de quotes i enviament de convocatòries i d’informació.

Gestió de clients. Es tracten dades de persones que efectuen compres de productes a través de la nostra botiga amb finalitats de portar un registre de clients, seguiment i manteniment de la relació contractual i facturació.

Gestió de voluntariat. Es registren i tracten dades de les persones voluntàries que col·laboren amb la Federació amb finalitats d’organització interna, organització d’activitats i enviament d’informació relacionada amb la col·laboració.

Gestió de persones donants i protectores. Tractem dades de persones considerades com a “protectores” i “donants” que fan donacions econòmiques a la Federació amb la finalitat de portar un registre de les persones que fan donacions i gestió comptable.

Informació dels nostres productes i serveis. Mentre existeix relació, la Federació fa servir les dades de contacte per comunicar informació pròpia d’aquesta relació, informació que podrà circumstancialment incloure referències del nostres productes o serveis, ja siguin de caràcter general o referits més específicament a les característiques i necessitats del receptor.

Altra informació de productes i serveis. Amb l’autorització explícita, acabada la relació les dades de contacte es conserven per enviar publicitat relacionada amb la nostra activitat, informació de caràcter general o específica d’acord amb els interessos del receptor. Aquesta informació es fa arribar a qui, tot i no haver tingut relació amb la Federació, ens ho demana o ho accepta omplint els nostres formularis.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors. Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial, els destinem únicament a aquesta finalitat i en fem l’ús propi d’aquesta classe de relació.

Usuaris de la nostra web. El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la nostra web recullen les dades que ordinàriament es generen en l’ús dels protocols d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha entre altres l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona que es connecta al lloc web. Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web. La nostra web no utilitza galetes (cookies) que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc. L’ús de les cookies es reserva per recollir informació tècnica per facilitar l’accessibilitat i l’ús eficient del lloc.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

En compliment d’una relació precontractual. Cas de les dades de possibles clients o proveïdors amb qui tenim relacions prèvies a la formalització d’una relació contractual, com ara l’estudi de pressupostos.

En compliment d’una relació contractual. Cas de les relacions amb els nostres socis, donants, clients o proveïdors i totes les actuacions i usos que aquestes relacions comporten.

En compliment d’obligacions legals. Les comunicacions de dades a l’administració tributària ve establerta per normes reguladores de les relacions comercials. Pot produir-se el cas d’haver de comunicar dades a òrgans judicials o a cossos i forces de seguretat també en compliment de normes legals que obliguen a col·laborar amb aquests estaments públics.

En base al consentiment. Quan fem enviaments d’informació dels nostres productes o serveis tractem les dades de contacte dels receptors amb la seva autorització o consentiment explícit. També les dades de les persones que s’ofereixen com a voluntàries es tracten amb el seu consentiment. Les dades de navegació que puguem obtenir per mitjà de cookies els obtenim amb el consentiment de la persona que visita la nostra web, consentiment que pot revocar en qualsevol moment desinstal·lant aquestes cookies.

Per interès legítim. Tractem les dades dels nostres clients a fi i efecte d’oferir-los serveis d’atenció al client o per conèixer el seu grau de satisfacció sobre la nostra relació contractual.

A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliment d’obligacions legals. En el cas de les donacions es poden comunicar dades a entitats bancàries a efectes de cobrament i domiciliació de pagaments. En el cas de les dades dels nostres clients i proveïdors es comuniquen a l’Administració tributària. En casos justificats comunicarem les dades als cossos i forces de seguretat o als òrgans judicials competents. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

Quant de temps conservem les dades?

Complim l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l’obtenció. En determinats casos, com les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment.

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?

Tal com preveu el Reglament general de protecció de dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si nosaltres tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i de la resta d’aspectes derivats d’aquest tractament.

A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

Demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades.

A la portabilitat. És el dret a rebre les dades personals en un format estructurat, d’ús comú, de lectura mecànica i interoperable, o a demanar que es transfereixin d’aquesta manera a un altre Responsable del tractament. Es reconeix aquest dret quan el tractament es fonamenta en el consentiment o en una relació contractual.

A oposar-se al tractament. Com a criteri general, quan el tractament de dades es basa en l’interès legítim, una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que obligarien a deixar de tractar les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte que hi hagi motius legítims per seguir-ho fent o bé que sigui necessari per a formular o defensar reclamacions.

A no rebre informació comercial. Atendrem immediatament les peticions de no seguir enviant informació comercial a les persones que prèviament ens ho haguessin autoritzat.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud escrita a la Federació SOS Costa Brava, a l’adreça postal Carrer del Progrés, 15 de Palafrugell (CP 17200), o bé enviant un missatge de correu electrònic a hola@soscostabrava.cat, indicant en tots els casos “Protecció de dades personals”.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina www.aepd.es.