SOS Costa Brava denúncia les obres que s’estan fent al Càmping de Cadaqués

La Federació SOS Costa Brava ha presentat una denúncia urbanística contra les obres que s’estan executant en el Sector SUND Càmping de Cadaqués. La denúncia, presentada el passat dia 30 de juny, sosté que les obres que s’estan executant al càmping de Cadaqués vulneren la legalitat urbanística, comporten la transformació de les instal·lacions i incorren en nombroses infraccions. És per això que la federació considera que no es podien haver autoritzat pel seu caràcter irregular.

Els principals motius d’impugnació de les obres són els següents:

  • No haver-se adaptat prèviament el PGOU de Cadaqués al Pla Director Urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí.  Requisit que era obligat per poder fer obres a la zona SUND4 del càmping de Cadaqués, per així imposar-ho el propi Pla Director al seu article 27.3 de la Normativa.
  • No haver aprovat prèviament el planejament derivat i els instruments de gestió (Programa d’Actuació Urbanística, Pla General d’Ordenació i Projecte d’Urbanització), que eren requisit previ per poder desenvolupar aquest sector urbanitzable no programat del Càmping Cadaqués.
  • No haver cedit el sòl corresponent a vialitat, que era un requisit exigit al planejament.
  • Instal·lar 20 mòbil homes, amb infracció de la prohibició vigent al planejament general de Cadaqués per aquest tipus d’instal·lacions.
  • Executar obres no emparades amb cap llicència.
  • Implantar instal·lacions contràries al planejament, com cobertes planes, claraboies a teulades, xemeneies, tanques metàl·liques no adaptades a les condicions de la normativa corresponent (teula nova, etc.)
  • No soterrar determinats traçats de serveis urbanístics.
  • No haver sotmès els procediment a tràmit d’informació pública, no haver publicat els Edictes en els Butlletins Oficials, i no haver en definitiva facilitat el procés de participació ciutadana.

És per això que SOS Costa Brava reclama a l’Ajuntament de Cadaqués que practiqui urgentment una inspecció, aturi les obres i impedeixi l’ús de les instal·lacions irregulars, a l’hora que incoï un expedient sancionador. Alhora, requereix a l’Ajuntament de Cadaqués que procedeixi a revisar el PGOU i a adaptar el mateix al Pla Director de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí, atès que ha transcorregut el termini de 2 anys de que disposava per fer-ho. Finalment, SOS Costa Brava reclama a l’Ajuntament de Cadaqués que contesti a les propostes, suggeriments i al·legacions que la federació i l’Associació Amics de la Natura de Cadaqués van formalitzar el passat Juliol de 2022 en relació a l’Avanç de Revisió del Planejament de Cadaqués.

En aquest sentit, SOS Costa Brava recorda que el PGOU de Cadaqués és molt antic i s’ha de revisar urgentment, per tal d’impedir que es segueixin desenvolupant sectors urbanitzables que afecten terrenys dotats d’especials valors naturals i paisatgístics, i per tal de corregir i reduir les previsions de creixement del municipi.

SOS Costa Brava reitera que caldrà deixar sense efecte tots els sectors urbanitzables no executats, per tal de preservar la identitat de la preciosa població del litoral gironí.  I, en especial, reclama la necessitat de desclassificació i preservació de la Muntanya de Sa Guarda, la desclassificació dels 2 sectors urbanitzables de s’Oliguera, els àmbits de Turó d’Es Calders, Racó d’Escalders i del SUND4 Càmping així com la preservació dels horts del municipi. La federació també reivindica la preservació integral de l’arquitectura de pedra seca i la catalogació i protecció de tot el patrimoni de cabanes, murs, travesseres i clopers.

Altres continguts de SOS Costa Brava