L’Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental exigeix revisar el projecte de la urbanització de la Font de la Salut de Begur arran de la defensa de SOS Costa Brava i Salvem Begur

La Federació SOS Costa Brava i l’associació Salvem Begur s’oposen a la urbanització del sector urbanitzable S-17 Font de la Salut de Begur, sector que el Pla Director de revisió de sòls no sostenibles va exigir la seva reducció. L’Ajuntament de Begur està tramitant i ha preparat una modificació puntual del POUM de Begur per intentar impulsar la urbanització d’aquest àmbit del municipi, amb previsió de construir 32 habitatges i un sostre de 8.435m2 d’habitatges.. És per això que SOS Costa Brava i Salvem Begur van presentar al·legacions en contra tot exigint el sotmetiment de l’expedient a avaluació ambiental estratègica atesos els importants impactes ambientals que provocarà la urbanització d’aquest sector de més de 10 hectàrees de superfície (107.275m2), amb la construcció de 32 nous habitatges.

L’Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental (OTAA) ha atès les al·legacions de les entitats ecologistes i ha exigit el sotmetiment del projecte a avaluació ambiental estratègica per poder valorar, amb totes les garanties, els significatius impactes sobre el medi natural. I en particular l’afectació al liquen parmotrema hypoleucinum. El deure de sotmetiment a avaluació ambiental estratègica que també ha estat requerit per la Secció de Biodiversitat i Medi Natural atès el contacte amb l’EIN Muntanyes de Begur i la Xarxa Natura 2000, els efectes sobre fragmentació d’hàbitats i pèrdua de connectivitat, i l’afectació a espècies dotades d’especial protecció. SOS Costa Brava i Salvem Begur confien que el procediment d’avaluació ambiental servirà «per impedir, finalment, la transformació urbanística d’aquesta zona».

SOS Costa Brava i Salvem Begur remarquen que «l’intent d’urbanitzar aquest sector és molt preocupant donades les greus repercussions ambientals». «Són uns terrenys envoltats per l’Est i pel Nord de sòl no urbanitzable dotat d’especial protecció i inclosos al PEIN Muntanyes de Begur, i de gran valor natural per la seva funció de connectors, la seva naturalesa forestal i les importants pendents», destaquen. I és que els terrenys són hàbitats d’interès comunitari i afecten una àrea d’interès florístic amb presència de líquens i espècies incloses al Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. «D’altra banda, el fet de l’actual emergència climàtica, el risc d’incendi i les restriccions de consums d’aigua per la greu sequera que pateix Catalunya, fan del tot desaconsellable l’impuls d’un nou sector urbanitzable al municipi de Begur i la transformació urbanística de més de 10HA de sòl», afegeixen les entitats.

L’incompliment de les directrius del Pla Director Urbanístic
Els ecologistes denuncien també el fet de que el projecte impulsat per l’Ajuntament de Begur, malgrat la directriu del Pla Director de reduir el seu àmbit el sòl amb pendents superiors al 20% i de no contemplar cap nou vial, pretén mantenir els 32 habitatges, la totalitat del sostre per ús d’habitatge (8.435m2) previst al POUM de 2003, i contempla també un nou vial. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, a la sessió d’11 d’Octubre de 2023, va emetre un Informe assenyalant que el Projecte presentat i l’alternativa triada per l’Ajuntament no s’ajusten al Pla Director Urbanístic i va formular observacions en relació al document d’Avanç presentat per l’Ajuntament. Així, SOS Costa Brava i Salvem Begur critiquen el fet que el consistori begurenc continuï «intentant tramitar l’aprovació d’expedients urbanístics i modificacions puntuals del seu POUM de l’any  2003, quan aquest és obsolet, es troba desfasat, no contempla la preservació dels valors naturals del municipi i ha de ser objecte de revisió, atès el transcurs de més de 20 anys des de la seva aprovació».

«És per això que reclamem a l’Ajuntament de Begur que aturi la tramitació de nous expedients urbanístics que persegueixen transformar el municipi, mentre no revisi i adapti el POUM de manera integral, als principis de sostenibilitat urbanística i ambiental, a la situació d’emergència climàtica, a la greu crisi energètica i a la situació de sequera excepcional», manifesten les entitats en el seu comunicat conjunt. «Reclame, l’abandonament de la política urbanística del municipi abocada a la creació de segones residències i al foment del turisme i que es centri amb la preservació dels valors naturals, ambientals i paisatgístics del municipi», conclou.

Altres continguts de SOS Costa Brava